Boeken

Wetenschap en techniek op de basisschool

Auteur:
Keulen, H. van en Oosterweert I.
Uitgever:
Noordhoff Uitgevers | 2011, ISBN: 9789001797164

Wetenschap en techniek op de basisschool maakt duidelijk hoe je als (aanstaande) leerkrachten kinderen kunt helpen zich te oriënteren op zichzelf en de wereld binnen het domein van wetenschap en techniek. Het is geschreven voor pabo-studenten, leraren basisonderwijs en iedereen die betrokken is bij actuele ontwikkelingen in dit domein. Het boek gaat in op de volgende vragen: Waarom is wetenschap en techniek belangrijk? Wat is de inhoud van het domein wetenschap en techniek? Wat is onderzoekend en ontwerpend leren? Hoe herken en beoordeel je leerresultaten bij kinderen? Hoe kun je zelf onderwijs ontwikkelen over wetenschap en techniek? Hoe kun je leerlingen stimuleren leerzame gesprekken met elkaar te voeren? Hoe ga je om met diversiteit? Hoe kun je wetenschap en techniek integreren met andere vakken?

Bestellen

Techniek: Leren door doen

Auteur:
Lou Slangen
Uitgever:
Thiememeulenhoff Bv | augustus 2009, ISBN: 9789006978018

In dit boek wordt techniek niet als een afzonderlijk vak benaderd maar als een integraal onderdeel van het totale onderwijsaanbod. Centraal staat de didactiek van praktisch ‘leren over, met en door techniek’. Het boek biedt talrijke aanknopingspunten om aan te sluiten bij de technische ervaringen van kinderen. Een goede leerkracht roept echter ook zelf nieuwe, technische ervaringen op en ontwikkelt die samen met de kinderen tot nieuwe kennis. Ook daarvoor biedt dit boek een schat aan mogelijkheden. Tot slot bevat het boek een overzicht van beschikbare bronnen, zoals leskisten, bronnenboeken, kinderliteratuur en constructiematerialen. Het taalgebruik in dit fraai uitgevoerde leerboek is uitdagend en prettig leesbaar, mede door de vele praktijkverhalen in de gearceerde tekstdelen en de begeleidende praktijkfoto’s.

Bestellen

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Auteur:
T. van der Veen, J. van der Wal.
Uitgever:
Noordhoff Uitgevers | 5e druk 2012 | ISBN 987-90-01-80924-9

Vragen als: ‘Hoe kan ik leerlingen een bepaald gedrag aan- of afleren?’ of ‘Hoe kunnen leerlingen het best begrippen leren of feiten onthouden?’, worden op heldere wijze in dit boek beantwoord. De antwoorden worden theoretisch onderbouwd en geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook wordt er binnen diverse hoofdstukken expliciet ingegaan op onderzoeksresultaten uit de hersenwetenschap die van belang zijn voor leren en onderwijzen.

Bestellen

Aan de slag met taal en techniek. 16 activiteiten voor de groepen 3 en 4 van het primair onderwijs

Auteur:
I. Seuntiens, N. van Boxel, A-M. van Loon
Uitgever:
KPC Groep / 2007

Map met 16 door leerkrachten ontworpen/herschreven activiteiten voor de groepen 3 en 4 waarmee vakoverstijgend met taal en techniek gewerkt kan worden. Bedoeld om leerkrachten te inspireren en handreikingen te bieden en om verbindingen tussen taal en techniek in de eigen praktijk te leggen. Met twee doelen: meer ruimte voor techniek in het onderwijsprogramma en techniek benutten als een praktische lescontext voor de taalverwerving en ontwikkeling van kinderen.

Bestellen

 

Wetenschap en techniek. IJkpunten voor een domein in ontwikkeling

Auteur:
Hanno van Keulen
Uitgever:
Platform Bèta Techniek | 2010

Vanuit de ogen van kinderen neemt de auteur je mee aan de hand door een dag. Wat ervaart een kind van wetenschap en techniek wanneer het wakker wordt, gaat ontbijten, naar school fietst, in de zandbak speelt, de musical voorbereidt, op zoek gaat naar oma of televisie kijkt? Welke vragen kun jij aan kinderen stellen? Wat prikkelt hun nieuwsgierigheid, daagt hen uit talenten te ontwikkelen en tot kennis te komen? Op originele wijze beschrijft dit boek wat het betekent wanneer je als leraar je aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Want als je als leraar start in een context die voor kinderen betekenisvol is, doen ze ervaringen op met al hun zintuigen en krijgen ze steeds meer grip op en van de natuurlijke wereld.

Download

Een blik op techniek. Concrete aanzetten om met kleuters en techniek aan de slag te gaan

Auteur:
Leen de Bie
Uitgever:
Abimo Uitgeverij Sint-Niklaas, België | 2008, ISBN 9789059324954

Dit boek geeft een verruimende kijk en concrete aanzetten om met kleuters en techniek enthousiast aan de slag te gaan Techniek zit overal en moet zeer ruim bekeken worden. Het  boek stelt vragen en geeft antwoorden op: is er ook techniek aanwezig op de speelplaats? Zit er voldoende techniek in ons jaarplan? Het boek bevat veelpraktisch uitgewerkte en inspirerende ‘lessen’.

Bestellen

Impulsboek Techniek 1

Auteur:
Leen de Bie
Uitgever:
Abimo Uitgeverij /Sint-Niklaas, België

Het Impulsboek techniek 1 is geschikt voor leerkrachten van leerlingen van  6 tot 9 jaar. De auteur geeft een veelheid van suggesties die inpasbaar zijn in elke lesstijl en leeromgeving en er worden relaties gelegd met andere leerdomeinen waardoor techniek geïntegreerd aan bod komt. Het boek bevat allerlei techniekwerkvormen in al hun variatie aan bod te laten komen: groeps- en partnerwerk, hoeken- en contractwerk, demonstratie en presentatie, rollen-en simulatiespel; verhalen, quiz… en je leert jouw kinderen de techniekrap zingen!

Bestellen

Ik zag twee beren experimenteren

Auteur:
P. Bakker, A. Derkink en A. Oving
Uitgever:
IJsselgroep I 2008, ISBN 978.90.79406.01.2

De lesmap bestaat uit los uitneembare, stevig gelamineerde leskaarten met natuur- en scheikunde-experimenten voor groep 1 t/4. De 27 experimenten zijn geclusterd naar onderwerp: experimenten met water, experimenten met lucht, experimenten met kleuren en overige experimenten.  De opdrachten zijn gericht op het oplossen van problemen en het zélf verklaringen bedenken voor de dingen die kleuters zien. De benodigde materialen zijn veelal alledaagse, kosteloze materialen waar u gemakkelijk aan kunt komen.

Bestellen

Klus en klaar 1 en 2

Auteur:
G. Duyvejonck e.a.
Uitgever:
Die Keure, Brugge, België ISBN 90.5751.026x

Klus en Klaar 1 is een ideeënmap en handreiking voor techniek voor groep 3 t/m 8. In de technieklessen worden verwijzingen gemaakt naar wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, taal en handvaardigheid. Nieuwe leerlijnen en implementatiemodellen worden in het leerkrachtendeel toegelicht. Klus en Klaar 2 is de aanvulling op deel 1 en bevat 32 uitgewerkte technieklessen.

Bestellen

Het Lerende Brein

Auteur:
Torkel Klingberg
Uitgever:
Pearson Assessment And Information | september 2011, ISBN 9026522398

Het lerende brein is een boek dat beschrijft hoe we onze kinderen en tieners de beste omstandigheden kunnen bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Op aansprekende wijze en met vele verhelderende voorbeelden gaat hij in op vragen als: Hoe maken we de stap van kennis over zenuwcellen naar het onderwijs in het klaslokaal? Welke oorzaken zijn er voor problemen als dyslexie, dyscalculie en een gebrek aan concentratievermogen aan te wijzen? Waarom is de rijpheid van de hersenen van betekenis voor het gedrag van een tiener? Aan de hand van zijn eigen onderzoek en dat van anderen, laat hij zien hoe de hersenen door uiteenlopende factoren worden beïnvloed: van genen tot stress, lichamelijke inspanning, voeding, training en familierelaties.

Bestellen