Wat kun je als school doen om ouders meer betrokken te krijgen?

Geplaatst op: 30 november 2016

“Geef ouders een actieve rol bij talentontwikkeling en laat ze hun eigen talenten inzetten om te helpen.” “Geef ouders uitleg over wat talentontwikkeling is en hoe dat vormgegeven wordt op school.” Dit zijn twee van de vijf aanbevelingen die uit het onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij Talentontwikkeling.  Talent in Zicht voerde eerder dit jaar onderzoek uit met de centrale vraag: Hoe kunnen ouders meer betrokken raken bij de talentontwikkeling van hun kind?

Om een antwoord te vinden, stelden we vragen aan ouders, vakexperts en experts uit de regio. Daarnaast is er veel informatie opgehaald bij enkele Zeeuwse ‘voorbeeld’scholen die al veel ervaring hebben met dit thema. Tijdens de Talent in Zicht dag werden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Hiervan deed Omroep Zeeland verslag. De reactie van de aanwezigen bij de Talent in Zicht dag is ook verwerkt in het onderzoeksrapport.

Hieronder leest u de conclusies uit het rapport. Het volledige rapport vindt u hier: Rapportage ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling.

Wat is talentontwikkeling?

Talentontwikkeling is het ontdekken van én het investeren in de talenten van mensen. Wanneer we kijken naar de talentontwikkeling in het basisonderwijs, herkennen we vaak twee verschillende stromingen. De eerste stroming is vooral gericht op de cognitief getalenteerde kinderen, waarbij de focus ligt op het bieden van meer uitdaging en variatie in aanvulling op het reguliere leeraanbod. De andere stroming gaat uit van de gedachte dat ieder kind een eigen talent bezit dat ontdekt en gestimuleerd moet worden. De focus ligt dan vooral op het creëren van een leeromgeving waarin kinderen hun eigen talenten leren ontdekken, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, sport, creativiteit of sociale interactie.

Wat is ouderbetrokkenheid?

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. De laatstgenoemde betreft hand-en-span-diensten waarmee de ouder de school op een praktische manier helpt. Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun eigen kind, thuis en op school. Ouderbetrokkenheid draagt positief bij aan de (talent)ontwikkeling van kinderen, betrokkenheid van ouders bij de talentontwikkeling van kinderen heeft het meest effect als dit thuis gebeurt.

Hoe staat het er nu voor in het Zeeuwse basisonderwijs m.b.t. ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling?

Zeeuwse ouders hechten over het algemeen belang aan de ontwikkeling van hun kind en vinden het vanzelfsprekend dat zij daaraan bijdragen. Ouders noemen het ook onderdeel van de opvoeding. Dit motiveert ouders ook om betrokken te willen zijn bij talentontwikkeling. Toch worden ouders in Zeeuwse basisscholen nog niet erg veel betrokken bij talentontwikkeling op school aldus de sleutelinformanten en de ouders. Ouders geven over het algemeen wel aan dat ze thuis al in grote mate betrokken zijn bij talentontwikkeling. Het is (nog) niet inzichtelijk wat ouders thuis precies doen.

Welke motiverende en belemmerende factoren spelen een rol m.b.t. ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling?

De factoren die het meest motiverend werken voor de betrokkenheid van ouders bij de talentontwikkeling van hun kind, zijn factoren die betrekking hebben op de intrinsieke motivatie van de ouders om betrokken te raken. Zo vinden ouders dat talentontwikkeling bij de verantwoordelijkheid als ouder/verzorger hoort, hechten ouders veel belang aan de opleiding van hun kind(eren) en ze vinden hun eigen betrokkenheid bij de talentontwikkeling in het belang van het kind.

Bij belemmerende factoren voor ouders om betrokken te raken bij talentontwikkeling is gebrek aan tijd de vaakst genoemde belemmering. Daarnaast geven ouders aan dat ze niet weten hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Ten slotte belemmert het ouders om betrokken te raken bij talentontwikkeling wanneer de school alleen contact zoekt wanneer het niet goed gaat met hun kind(eren).

Wat verwachten ouders van scholen en leerkrachten m.b.t. ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling?

Om ouders te motiveren meer betrokken te raken bij talentontwikkeling is het belangrijk tegemoet te komen aan hun verwachtingen ten aanzien van de school en de leerkracht. Ouders vinden het erg belangrijk dat de school een visie en beleid heeft over talentontwikkeling en over ouderbetrokkenheid en dat de school duidelijk maakt welke ondersteuning ouders kunnen bieden aan hun kind. Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat de school er genoeg aan doet om ouders te betrekken en hun inzet waardeert. Van de leerkracht verwachten ouders dat de leerkracht kinderen stimuleert zich te ontwikkelen op gebieden waar ze goed in zijn en aandacht besteedt aan de talenten en kwaliteiten van kinderen. Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat de leerkracht hen informeert en met hen overlegt over de ontwikkeling van hun kind(eren).

Wat kunnen scholen doen om ouders meer betrokken te maken bij talentontwikkeling?

Op basis van ons onderzoek hebben we vijf aanbevelingen met praktische handvatten opgesteld die scholen kunnen helpen om ouders meer betrokken te maken bij talentontwikkeling:

  • Aanbeveling 1: Bepaal als school een heldere visie en beleid omtrent talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid en betrek het team en de ouders bij dit proces.
  • Aanbeveling 2: Geef ouders een actieve rol bij talentontwikkeling en laat ze hun eigen talenten inzetten om te helpen.
  • Aanbeveling 3: Zet actief in op communicatie met ouders.
  • Aanbeveling 4: Geef ouders uitleg over wat talentontwikkeling is en hoe dat vormgegeven wordt op school.
  • Aanbeveling 5: Ondersteun ouders bij de talentontwikkeling van hun kind.

In het rapport worden de aanbevelingen verder uitgelegd en staan voorbeelden hoe je dit als school concreet kunt aanpakken. Lees hier het volledige rapport: Rapportage ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling.