Update onderzoek ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling

Geplaatst op: 18 mei 2016

Niet alleen schoolleiders en leraren, maar ook ouders zijn overtuigd van de invloed van het thuisklimaat op de leerprestaties. Communicatie tussen ouders en leraren gaat nog steeds vooral via traditionele wegen zoals het tienminutengesprek, informatieve bijeenkomsten, brieven en e-mails.

Dit zijn enkele punten die tot nu toe naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek dat Talent in Zicht op dit moment uit laat voeren. Het onderzoek is gericht op ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling in het Zeeuwse basisonderwijs. Benieuwd naar de eerste bevindingen? Lees hieronder meer over het onderzoek.

Zeeuws onderzoek

Brede talentontwikkeling is voor iedereen en wordt door steeds meer scholen gezien als het ‘vliegwiel’ voor inspirerend en uitdagend onderwijs. ‘Top’ talentontwikkeling kent in Zeeland nog een extra uitdaging. Door de beperkte omvang van de scholen en de geografische spreiding is een dekkend aanbod voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend en wordt verregaande samenwerking tussen scholen gevraagd. Daarnaast is hierdoor een nauwe samenwerking met ouders gewenst voor het aanpakken van dit thema. In de praktijk lijkt het voor scholen echter vaak een uitdaging om ouders (meer) betrokken te krijgen. Het onderzoek dient om een antwoord te vinden op de volgende vraag: Hoe kunnen ouders gemotiveerd worden om (meer) betrokken te raken bij talentontwikkeling van kinderen op een Zeeuwse basisschool?

Het onderzoek is in maart gestart met een literatuuronderzoek en een inventarisatie van de stand van zaken in het Zeeuwse basisonderwijs. De tweede fase van het onderzoek is een online vragenlijst die in april/mei bij ouders van leerlingen op een Zeeuwse basisschool is uitgezet. Daarnaast worden twee Zeeuwse basisscholen die al met het thema talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid bezig zijn door middel van interviews onderzocht.

De eerste resultaten

Op dit moment is het nog te vroeg voor conclusies, maar op basis van het literatuuronderzoek en een inventarisatie van de stand van zaken in het Zeeuwse basisonderwijs kan al wel het een en ander opgetekend worden. Wat opvalt, is dat ouderbetrokkenheid meer is dan alleen het meegaan met buitenschoolse activiteiten of het meehelpen met lessen en groepsactiviteiten op school. Ouderbetrokkenheid heeft de meeste invloed op de ontwikkeling van kinderen als dit thuis gebeurt. Daarnaast is er in Zeeland al een aantal scholen druk bezig met ouderbetrokkenheid en talenontwikkeling, maar dit is nog niet alom aan de orde. Visie en beleid van de school op het gebied van ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling spelen hierin een rol.

Vervolg

De resultaten van de online vragenlijst worden eind mei geanalyseerd. De rapportage van het gehele onderzoek wordt in juni gepubliceerd via o.a. de website van Talent in Zicht. Ook worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd tijdens een informatieve bijeenkomst van Talent in Zicht op woensdagmiddag 8 juni van 14.00-17.00 in het Arendsslot (https://www.talentinzicht.eu/uitnodiging-feestelijke-bijeenkomst/).

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoeker Inge Hansen (i.hansen@aoconsult.nl).